International Plastic Modelers Society – Serbia
Međunarodno društvo plastičnih maketara – Srbija

 

STATUT i PRAVILNIK

Usvojen u avgustu 2013.

 

Statut IPMS Srbija

 

Međunarodno društvo maketara IPMS Srbija je neformalno dobrovoljno i neprofitno udruženje, osnovano u Srbiji na neodređeno vreme od strane maketara, radi ostvarivanja ciljeva koji će biti definisani u daljem tekstu.

 

Član 1.

Ime udruženja je „Međunarodno društvo plastičnih maketara IPMS – Ogranak Srbija” (u daljem tekstu Društvo), dok je skraćeni naziv „IPMS Srbija”, i registrovani je deo mreže društava u drugim državama u skladu sa principima osnivačke organizacije International Plastic Modelers Society čije je sedište u Velikoj Britaniji. Društvo je međunarodno priznato.

 

Član 2.

Ciljevi Društva su:

A. Popularizacija i promocija maketarstva kao hobija u Srbiji korišćenjem komercijalno proizvedenih plastičnih maketa, zatim pružanje informacija, podataka i ostale podrške svojim članovima kako bi se povećao nivo znanja i unapredile tehnike u radu.

B. Promocija srpskog maketarstva, kao i srpske vojne i tehničke istorije u inostranstvu.

C. Obezbeđivanje pravovremene razmene relevantnih informacija koje se tiču maketarskih tema i dešavanja.

D. Informisanje članova putem sopstvenih publikacija o novim maketarskim proizvodima, uslugama i dešavanjima.

E. Održavanje kontakta i saradnja sa drugim bliskim organizacijama iz međunarodnog IPMS sistema u cilju razmene iskustava, materijala i informacija u vezi sa maketarstvom, kao i vojnom i tehničkom istorijom uopšte.

F. Omogućavanje svojim članovima maketarima učestovanje na međunarodnim IPMS događajima – izložbama, takmičenjima i konvencijama.

 

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Društvo treba da:

A. Objavljuje u redovnim intervalima bar jednu publikaciju o temama koje interesuju članove i koje se odnose na hobi i povezane delatnosti.

B. Da uspostavi, održava i pruža različite usluge informisanja za svoje članove.

C. Da podržava interesovanje za maketarstvo i da pomaže zainteresovanim organizacijama i grupama.

D. Da uspostavi i održava vezu sa proizvođačima maketarskih proizvoda gde je to moguće.

E. Da uspostavi i održava vezu sa stranim IPMS ograncima.

F. Organizuje samostalno ili u zajednici sa drugima stručne skupove, izložbe, i druge oblike okupljanja u cilju popularizacije hobija.

G. Prikuplja i obraduje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti maketarstva i srodnih delatnosti u cilju informisanja svog članstva.

H. Organizuje članove i druge zainteresovane za rad na edukaciji dece i omladine za maketarski hobi i za sprovođenje aktivnosti upoznavanja i zaštite istorijskog nasleđa.

I. Organizuje volonterske akcije za zaštitu istorijskih spomenika, vozila, vazduhoplova i plovila.

J. Saraduje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, muzejima, lokalnom samoupravom i ostalim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

Član 4.

Ako iz nekog razloga Društvo prestane sa radom ili prestane da postoji, sva imovina će se prema prethodnoj odluci Izvršnog odbora pokloniti nekom od muzeja, biblioteka ili odgovarajućih institucija na teritoriji Republike Srbije.

 

 

Pravilnik IPMS Srbija

 

Sekcija 1 – Članstvo

 

Član 1. Punopravno članstvo

A. Svaki pojedinac, bilo koje rasne, nacionalne ili verske pripadnosti, može da postane punopravni član Društva samo ako je član jednog od maketarskih klubova zvanično registrovanih u Republici Srbiji, a koji funkcionišu u okviru sistema IPMS Srbija. Nakon popunjavanja zvaničnog formulara za pristup biće razmatran za članstvo od strane Izvršnog odbora. Klubovi članovi Društva dužni su da potvrde članstvo kandidata.

B. Punopravni članovi mogu biti i maloletna lica uz pismeni pristanak roditelja ili staratelja. Maloletni član ne može biti predlagan niti biran ni na jednu funkciju u Društvu. Maloletna lica nemaju pravo glasa i odlučivanja.

C. Izvršni odbor donosi odluku oko prihvatanja ili odbijanja svakog zahteva za članstvo i snosi krajnju odgovornost za svoje odluke.

D. Svaki podnosilac čiji je zahtev za članstvo prihvacen, slaže se sa time da će se pridržavati uslova Statuta i Pravilnika Društva, Pravilnika za članove, kao i propisa i smernica objavljenih od strane Izvršnog odbora.

 

Član 2. Otpuštanje punopravnih clanova

A. Član može biti izostavljen iz učešca u radu Društva od strane Izvršnog odbora, ako postoje razlozi koji ukazuju na štetnost njegovog rada po Društvo, kao i na nepoštovanje važećeg Statuta i pravilnika Društva i/ili Pravilnika o članstvu.

B. Bivši članovi, na ovaj način otpušteni, mogu se ponovo prijaviti za članstvo šest meseci nakon otpuštanja i biće predmet ponovne procene od strane Izvršnog odbora. Podnosilac će biti obavešten o odluci što pre je moguće.

C. Članovi koji su otpušteni iz Društva zato što su nekog drugog člana vredali na osnovu rasne, verske ili nacionalne pripadnosti, kao i na ličnoj osnovi nikada više ne mogu zatražiti ponovni prijem u članstvo. Ova mera važi i za članove isključene iz Društva zbog nekog teškog oblika povrede Statuta i Pravilnika Društva i/ili Pravilnika o članstvu. Odluku o težini prestupa donosi Izvršni odbor.

 

Član 3. Posebne vrste clanstva

A. INDIVIDUALNO ČLANSTVO. Dodeljuje se onima koji iskažu želju da se aktivno i u kontinuitetu uključe i pomažu i/ili sarađuju u radu Društva, njegovim akcijama ili publikacijama. Individualni članovi nisu članovi nekog od registrovanih maketarskih klubova/udruženja iz IPMS sistema. Maloletna lica mogu biti Individualni članovi uz pismeni pristanak roditelja ili staratelja. Individualni članovi ne mogu da glasaju i aktivno učestvuju u donošenju odluka Društva ili radu Nacionalne Skupštine, ali im mogu prisustvovati po potrebi/želji u svojstvu savetnika ili posmatrača. Individualno članstvo odobrava Izvršni odbor jednoglasnom odlukom i razmatra se jednom godišnje. Individualni članovi će, ukoliko žele, biti i članovi odgovarajuceg Regionalnog ogranka prema mestu svog boravka. Individualni članovi se moraju pridržavati svih uslova Statuta i Pravilnika Društva, Pravilnika za članove, kao i propisa i smernica objavljenih od strane Izvršnog odbora.

B. POČASNO ČLANSTVO. Dodeljuje se onima koji ponekad pomognu Društvo svojim radom, finansijski ili u materijalu. Počasni članovi nisu članovi nekog od registrovanih maketarskih klubova/udruženja. Počasno članstvo mogu da dodeljuju i lokalne podružnice, uz saglasnost Izvršnog odbora nacionalnog Društva. Takode, počasno članstvo se može dodeliti i zaslužnim licima bez da su direktno pomagali Društvo.

Sekcija 2 – Zvanična lica i tela

Član 1. Zvanična tela

Zvanicna tela Društva čine Upravni odbor i Izvršni odbor. Upravni odbor čine Predsednik, Potpredsednik i Generalni sekretar. Izvršni odbor čine Predsednik, Potpredsednik, Generalni sekretar, Sekretar za publikacije, Sekretar za članstvo, Sekretar za odnose sa inostranstvom i tri regionalna koordinatora koje imenuju regionalni ogranci (po jedan iz IPMS Beograd, IPMS Novi Sad i IPMS Niš).

Član 2. Zvanična lica

A. Zvanična lica udruženja su sledeća:

• Predsednik

• Potpredsednik

• Generalni sekretar

• Sekretar za članstvo

• Sekretar za publikacije

• Sekretar za odnose sa inostranstvom

• Regionalni koordinator IPMS Beograd

• Regionalni koordinator IPMS Novi Sad

• Regionalni koordinator IPMS Niš

Ova gore navedena lica zajednički čine Izvršni odbor Društva.

B. Sva zvanična lica moraju biti punopravni članovi Društva.

NAPOMENA: Ukoliko bude potrebe, na zajedničkom sastanku će funkcijama Predsednik, Potpredsednik i Generalni sekretar biti dodeljen deo ili sve obaveze sledećih pozicija: Sekretar za članstvo, Sekretar za publikacije i Sekretar za odnose sa inostranstvom. Kada se steknu organizacioni uslovi za osamostaljivanje ovih pozicija ona će se transformisati u zvanična lica. Tačan spisak obaveza će biti utvrđen na sastanku Izvršnog odbora o čemu će biti sastavljen zvanični zapisnik.

Član 3. Posebna privremena lica

Članovi Društva mogu biti imenovani od strane Izvršnog odbora na određenu funkciju kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje i kontrola rada Društva. Izabrani članovi neće imati pravo glasa u Izvršnom odboru osim ukoliko nije drugačije odlučeno od strane Izvršnog odbora.

Član 4. Specijalne zamene zvaničnih lica

Ukoliko zvanično lice mora da napusti svoju poziciju iz bilo kog razloga tokom svog mandata, Izvršni odbor može odabrati njegovu zamenu do kraja mandata i ta zamena će imati sva prava i dužnosti člana kojeg zamenjuje.

Sekcija 3 – Dužnosti zvaničnih lica i tela

 

Član 1. Upravni odbor

 

A. Upravni odbor je glavno rukovodeće i savetodavno telo Društva.

 

B. Upravni odbor daje predloge za aktivnosti Društva.

 

C. Upravni odbor usvaja plan aktivnosti Društva.

 

D. Upravni odbor usvaja godišnji izveštaj o radu Društva.

 

E. Sve aktivnosti i odluke Upravnog odbora se sprovode uz dogovor i saglasnost sva tri člana.

 

Član 2. Izvršni odbor

 

A. Izvršni odbor usvaja svaku zvaničnu odluku, plan, izveštaj ili aktivnost Društva.

 

B. Izvršni odbor kreira godišnji izveštaj o radu Društva i plan aktivnosti Društva za sledeću godinu.

 

C. Izvršni odbor donosi pravilnik o održavanju izborne skupštine i raspisuje izbornu skupštinu.

 

D. Izvršni odbor usvaja izveštaj o rezultatima izbora i imenuje sva zvanična lica Društva.

 

E. Izvršni odbor donosi odluke dogovorom i/ili glasanjem i to glasovima većine svojih članova.

 

Član 3. Predsednik

 

A. Predsednik predsedava sastancima Izvršnog odbora i sastancima Društva.

 

B. Sve odluke koje se tiču Društva unutar zemlje donosi Predsednik nakon prethodnog dogovora sa

Upravnim odborom.

 

C. Sve odluke koje se tiču delovanja Društva u inostranstvu donosi Predsednik nakon prethodnog

dogovora sa Upravnim odborom i konsultacijama sa Sekretarom za odnose sa inostranstvom.

 

D. Predsednik se bira na izborima tokom Nacionalne skupštine

 

Član 4. Potpredsednik

 

A. Potpredsednik predsedava u odsustvu Predsednika, u stalnoj je vezi sa Predsednikom i mora biti

spreman da preuzme predsedavanje u tom slučaju.

 

B. Potpredsednik će služiti kao osoba za vezu sa proizvođačima i izdavačima maketarskih i srodnih

proizvoda i usluga.

 

C. Potpredsednik se bira na izborima tokom Nacionalne skupštine

 

 

 

Član 5. Generalni sekretar

 

A. Generalni sekretar vodi zapisnike sa svih zvaničnih sastanaka Društva.

 

B. Generalni sekretar treba da pomaže Predsedniku na nacionalnim sastancima i skupštini.

 

C. Generalni sekretar će pomagati svim zvaničnim licima u oblasti korespondencije kada je to

potrebno.

 

D. Generalni sekretar će obavljati dužnost korespondenta kada je to potrebno.

 

E. Generalni sekretar će voditi kompletnu ažurnu listu svih ogranaka i grupa nacionalnog Društva sa

nazivima i adresama ogranaka i grupa. Ažuriranje će se vršiti na godišnjoj bazi i biće objavljivano

najmanje jednom godišnje u odgovarajućoj publikaciji za članove Društva.

 

F. Generalni sekretar će pomagati u formiranju i razvoju svih ogranaka i koordinisati njihov rad.

 

G. Generalni sekretar se bira na izborima tokom Nacionalne skupštine

 

Član 6. Regionalni Koordinatori

 

A. Regionalni koordinatori se ne biraju na nacionalnim izborima već ih samostalno biraju klubovi

članovi Društva, i to: Maketarski Klub Novi Sad, Beogradski Maketarski Klub i Maketarski Klub Niš

imenuju po jednog svog člana na odgovarajuće mesto Regionalnog koordinatora Društva.

 

B. Regionalni koordinatori na sastanku Izvršnog odbora mogu preuzeti neku od funkcija lica koja još

nisu uspostavljena ukoliko takvu odluku donese Izvršni odbor.

 

C. Regionalni koordinatori će biti zaduženi za funkcionisanje Društva u svojim regionima.

 

D. Zvaničnu regionalnu podelu i objašnjenje pogledati u „Sekcija 6 – Regioni i regionalna koordinacija“

ovog Statuta

 

Član 7. Sekretar za članstvo

 

A. Sekretar za članstvo je postavljen od strane Upravnog odbora.

 

B. Sekretar za članstvo će registrovati članove i biti odgovoran za njihov spisak, održavajući ažurnost

liste trenutnih članova, njihovih imena, adresa i statusa.

 

C. Sekretar za članstvo mora čuvati prikupljene podatke i ne sme ni u jednom trenutku dopustiti uvid u

navedene podatke nijednom članu udruženja ili bilo kojoj drugoj osobi ili organizaciji bez pismenog

ovlašćenja Predsednika.

 

Član 8. Sekretar za publikacije

 

A. Sekretar za publikacije je postavljen od strane Upravnog odbora.

 

B. Sekretar za publikacije ćće biti odgovoran za sva elektronska i štampana izdanja Društva.

 

C. Sekretar za publikacije će biti odgovoran za publicitet u komercijalnim izdanjima.

 

D. Sekretar za publikacije će imenovati urednike svih izdanja Društva uz saglasnost Izvršnog odbora.

 

E. Sekretar za publikacije će kontrolisati plaćeno oglašavanje u publikacijama Društva uz odobrenje

Izvršnog odbora.

 

F. Sekretar za publikacije će biti odgovoran za autorska prava i zaštitu korišćenja imena Društva u svim

nacionalnim i internacionalnim izdanjima.

 

Član 9. Sekretar za odnose sa inostranstvom

 

A. Sekretar za odnose sa inostranstvom je postavljen od strane Upravnog odbora.

 

B. Sekretar za odnose sa inostranstvom će biti zadužen za svu korespondenciju i kontakt sa inostranim

IPMS društvima.

 

C. Sekretar za odnose sa inostranstvom će dostavljati Izvršnom odboru periodične izveštaje.

 

Član 10. Mandati zvaničnih lica

 

A. Sva zvanična lica koja se biraju na izborima na skupštini Društva, biraju se na svake dve godine.

Predsednik može biti izabran najviše dva puta uzastopno.

 

B. Sva zvanična lica koja postavlja Upravni odbor imaju mandat 4 godine, sa proverom mandata posle

dve godine na skupštini Društva.

 

C. Regionalni koordinatori imaju mandat 2 godine.

 

D. Predsednik koji je imao dva uzastopna mandata, može se kandidovati ponovo za Predsednika posle

jednog mandata pauze i neće imati nikakve prednosti nad ostalim kandidatima.

 

E. U slučaju da je Potpredsednik zamenio Predsednika, pravilo pod slovom A se neće primenjivati.

 

F. U slučaju da i Predsednik i Potpredsednik ne mogu obavljati svoje dužnosti usled bolesti, iz

poslovnih ili ličnih razloga, Izvršni odbor će imenovati privremenog Predsednika do isteka mandata.

 

G. Stupanjem na funkciju, sva novoizabrana zvanična lica preuzimaju od svog prethodnika kompletnu

postojeću i tekuću dokumentaciju i korespondenciju, aktuelne kontakt liste i adresare, kao i

pripadajuće službene e-mail adrese. Prilikom prestanka obavljanja zvanične funkcije sve navedeno

predaju svom nasledniku.

 

Član 11. Odluke Izvršnog odbora

 

A. Da bi Izvršni odbor prilikom zasedanja imao kvorum mora biti prisutno najmanje dve trećine

članova.

 

B. Izvršni odbor može održavati virtuelna zasedanja kada se elektronskom korespondencijom obavlja

dogovor i vrši glasanje.

 

C. Svaki član Izvršnog odbora ima pravo jednog glasa i u slučaju nerešenog glasanja, Predsednik ima

pravo odlučivanja.

 

D. Član Izvršnog odbora može biti smenjen ukoliko za to glasa najmanje dve trećine članova Izvršnog

odbora, a zbog razloga koji su štetni po funkcionisanje Izvršnog odbora ili Društva.

Sekcija 4 – Dužnosti posebno postavljenih lica

 

Član 1. Urednici publikacija

 

A. Urednici publikacija će biti odgovorni Sekretaru za publikacije.

 

B. Urednici publikacija će kreirati i uređivati sva nacionalna elektronska i štampana izdanja, internet

prezentacije kao i prezentacije na socijalnim mrežama, i biće odgovorni za sadržaje istih.

 

C. Urednici publikacija će koordinirati sve korake neophodne za redovno informisanje svih članova

Društva, kao i sve druge zainteresovane o svim novim izdanjima i novitetima vezanim za publikacije

Društva.

 

D. Urednici publikacija mogu samostalno izabrati svog pomoćnika uz saglasnost Izvršnog odbora.

 

E. Urednici mogu podneti ostavku u pismenom obliku 90 dana unapred putem dopisa Izvršnom

odboru i moraju imati pripremljeno jedno IPMS izdanje unapred.

 

 

Član 2: Ostale pozicije

 

Na osnovu naloga Predsednika i Upravnog odbora, kao i uz odobrenje Izvršnog odbora, može se

ustanoviti bilo koja posebna pozicija za koju se proceni da je neophodna za funkcionisanje ili kontrolu

rada Društva. Ove pozicije će biti pod kontrolom Predsednika ili drugog zvaničnog lica za vreme svog

funkcionisanja, a sve prema prethodnom dogovoru u okviru Izvršnog odbora.

 

 

Član 3. Komiteti i komisije

 

A. Komitete formira Izvršni odbor na inicijativu Upravnog odbora koji predlaže namenu i članove

Komiteta.

 

B. Komiteti mogu biti stalnog i privremenog tipa.

 

C. Komiteti mogu imati najmanje tri, a najviše sedam članova izabranih od Punopravnih članova

Društva. Članovi Komiteta mogu biti i Individualni i Počasni llanovi ukoliko su jednoglasno podržani

od strane Izvršnog odbora. Počasni članovi mogu imati samo savetodavnu ulogu u okviru Komiteta.

 

D. Ukoliko neki član Komiteta ne može da obavlja svoju dužnost, Komitet će po potrebi imenovati

njegovu zamenu sve do trenutka dok se ne steknu uslovi da u Komitet ude sledeći zvanično izabrani

član.

 

E. Komitet za izmene statuta se formira da bi se pregledali i odobrili amandmani koji se tiču Statuta i

pravilnika Društva. Članovi ovog Komiteta bi trebalo da budu bivši predsednici Društva i ostala

zvanična lica koja su bila članovi Izvršnog odbora udruženja tokom dva ili više mandata. Aktivni

članovi Izvršnog odbora ne mogu biti u ovom komitetu. Predsednik koji je poslednji stupio sa

dužnosti će u ovom komitetu zameniti Predsednika ili zvanično lice koje je vremenski najranije

stupilo sa dužnosti u Izvršnom odboru.

 

F. Komitet za takmičenja se formira da bi radio na pripremi i aktuelizaciji Pravilnika o takmičenjima, i

organizuje suđenje na takmičenjima prema istom. Komitet sprovodi edukaciju sudija po

standardima i pravilima Društva navedenim u Pravilniku o takmičenjima i uspostavlja posebnu

komisiju koja rukovodi procesom licenciranja sudija.

 

G. Komitet za skupove i izbore se formira da bi se organizovala Nacionalna Skupština, Sastanak Društva

ili Nacionalna Konvencija/Sajam kao i da bi se uspešno sproveli svi potrebni izbori a sve prema

Pravilniku o skupovima.

 

H. Komiteti za druge specifične zadatke će biti po potrebi formirani i njihovi članovi odredeni od strane

Izvršnog odbora, a po predlogu Upravnog odbora.

 

I. Komiteti mogu samostalno da formiraju od svojih članova posebne radne Komisije za konkretne

zadatke.

Sekcija 5 – Skupovi Društva

 

 

Član 1. Zvanični skupovi

 

Zvanični skupovi Društva su „Nacionalna Skupština“, „Sastanak Društva“ i „Nacionalna

Konvencija/Sajam“ i samo oni mogu u svom nazivu nositi ime Društva. Redovni poslovi i komunikacija u

okviru Društva obavljaće se kroz publikacije i korespondenciju sa članovima izmedu dve skupštine ili

sastanka.

 

Član 2. Posebni skupovi

 

Posebni skupovi Društva ili sastanci Izvršnog odbora mogu biti sazvani od strane Predsednika. Ovakvi

skupovi i sastanci moraju biti toliko hitni da se ne mogu upotrebiti normalni kanali komunikacije.

 

Član 3. Nacionalna Skupština

 

A. Nacionalna Skupština će se održavati svake neparne godine u prvom tromesečju.

 

B. Nacionalna Skupština je otvorena za sve punopravne članove Društva.

 

C. Ogranci koji žele da budu domaćini naredne Nacionalne Skupštine mogu se prijaviti Izvršnom

odboru ličnim putem ili pisanom prijavom na otvorenom sastanku koji će se održavati tokom svake

Nacionalne Skupštine.

 

D. Izvršni odbor će na zatvorenoj sednici odabrati domaćina naredne Nacionalne Skupštine. Ukoliko

postoji mogućnost, odluka će biti saopštena tokom tekuće Nacionalne Skupštine.

 

E. Ukoliko je to moguće Nacionalna Skupština će se naizmenično održavati u različitim regionima i to

tako da jedan region ne može dva puta za redom biti domaćin skupštine. Ukoliko nijedan ogranak iz

pogodnog regiona ne konkuriše, skupština može biti održana u bilo kom regionu.

 

F. Predsednik organizacionog odbora Nacionalne Skupštine će Izvršnom odboru obezbediti potrebne

izveštaje u kojima će ga obaveštavati o napretku priprema za održavanje skupštine.

 

Član 4. Sastanak Društva

 

A. Sastanak Društva će se organizovati svake parne godine kada se ne održava Nacionalna Skupština.

Termin i mesto će se dogovoriti u okviru Izvršnog odbora i saopštiti članovima. Poželjno je da se

organizuje u prvom ili poslednjem tromesečju.

 

B. Sastanak Društva je neformalnog i neobaveznog tipa za razliku od Nacionalne Skupštine, a

organizuje se u cilju razmatranja budućih planova kao i sumiranja završenih akcija između dve

skupštine.

 

Član 5. Nacionalna Konvencija/Sajam

 

A. Nacionalna Konvencija/Sajam odnosno maketarska izložba sa pratećim takmičenjem će biti

organizovana jednom godišnje prema Pravilniku o Konvenciji/Sajmu.

 

B. Prateće takmičenje će biti održano uz striktno poštovanje Pravilnika za takmičenja koje će Izvršni

odbor dostaviti organizacionom komitetu Nacionalne Konvencije/Sajma.

Sekcija 6 – Regioni i regionalna koordinacija

 

A. Zbog lakše organizacije i sprovodenja akcija Društvo sacinjavaju tri osnovna regionalna organizaciono-

teritorijalna ogranka. Ogranci su „IPMS Novi Sad (Srbija Sever)“, „IPMS Beograd (Srbija Centar)“,

„IPMS Niš (Srbija Jug)“.

 

Podela po regionima je bazirana na zvaničnoj podeli Republike Srbije po okruzima i to na sledeći

način:

 

IPMS Novi Sad (Srbija sever):

– Severno-Bački okrug

– Srednje-Banatski okrug

– Severno-Banatski okrug

– Južno-Banatski okrug

– Zapadno-Bački okrug

– Južno-Bački okrug

– Sremski okrug

 

IPMS Beograd (Srbija centar):

– Grad Beograd

– Mačvanski okrug

– Kolubarski okrug

– Podunavski okrug

– Braničevski okrug

– Šumadijski okrug

– Zlatiborski okrug

– Moravički okrug

– Pomoravski okrug

 

IPMS Niš (Srbija jug):

– Borski okrug

– Zaječarski okrug

– Nišavski okrug

– Toplički okrug

– Jablanički okrug

– Pirotski okrug

– Pčinjski okrug

– Rasinski okrug

– Raški okrug

– Svi kosovski okruzi (Pećki, Kosovsko-mitrovacki, Kosovski, Kosovsko-pomoravski, Prizrenski)

 

B. Svaki Regionalni ogranak mora da bude voden i pod kontrolom makar jednog zvanično registrovanog

maketarskog udruženja/kluba na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko je u sastavu jednog Regionalnog

ogranka više registrovanih klubova oni se medusobno organizuju i funkcionišu zajedno prema

pravilima i statutu Nacionalnog Društva. U okviru Regionalnog ogranka se mogu organizovati

pojedinačni Nezavisni ogranci.

 

C. Nezavisni ogranci u sastavu Regionalnih ogranaka nominovaće svog koordinatora i o tome ce

obavestiti Generalnog sekretara.

 

Sekcija 7 – Nezavisni ogranci

 

A. Nezavisni ogranci funkcionišu u okviru Regionalnih ogranaka koji su im nadređeni.

 

B. Grupa od pet ili više članova Društva ima pravo da aplicira za osnivanje Nezavisnog ogranka kod

Regionalnog koordinatora u okviru svog Regionalnog ogranka.

 

C. Osnivanje Nezavisnih ogranaka biće dozvoljeno isključivo po teritorijalnom principu, a ne po

grupama koje nisu teritorijalno povezane, i biće formirano od strane Regionalnog ogranka uz

odobrenje Izvršnog odbora. Nazivi nezavisnih ogranaka biće odobreni od strane Regionalnog

ogranka uz obaveznu konsultaciju Izvršnog odbora.

 

D. Nezavisni ogranci i njihovi članovi moraju poštovati nacionalni statut i zakone.

 

E. Svaki ogranak mora obnavljati svoje članstvo svake dve godine na Nacionalnoj Skupštini.

 

F. Nijedna grupa ne može funkcionisati kao zvanican IPMS ogranak bez oficijalne povelje, niti se neka

grupa može samostalno povezivati sa Društvom bez izricite dozvole Društva i Izvršnog odbora.

 

G. Nepoštovanje gore pomenutih pravila može dovesti do poništenja članstva ili ukidanja Nezavisnog

ogranka.

 

Sekcija 8 – Finansije

 

Članovi Društva ne plaćaju članarinu i nemaju finansijske obaveze prema istom. Društvo nema svoj račun

niti finansijske aktivnosti, sve potrebno iz ovog domena organizuju registrovani klubovi nosioci regiona

preko svojih računa, a prema planiranim projektima i dogovoru u okviru Izvršnog odbora.

 

 

Sekcija 9 – Pokloni, donacije i podrška projektima

 

A. Sve odluke o specijalnim finansijskim problemima biće donete na sastanku Izvršnog odbora i prema

dogovoru sa registrovanim klubom nosiocem projekta.

 

B. Finansijska podrška se ne sme davati privatnim projektima.

 

C. Započinjanje projekata u ime Društva radi profita neće biti dozvoljeno.

 

D. Društvo može primiti poklone, kolekcije ili nezapočete makete, pribor, reference i ostale materijale.

Pokloni će biti ponuđeni na prodaju članovima i svi prihodi biće uplaćeni na račun kluba primaoca

poklona.

 

DODATAK 1

Izbori – Pravila, opšta i specifična

 

 

B. Pravo glasa na izborima Društva imaju samo Punopravni članovi Društva i koji su u trenutku

održavanja izbora članovi nekog od registrovanih udruženja/klubova duže od 8 meseci.

 

C. Izbori će se održavati svake dve godine u vreme Nacionalne Skupštine i to pismenim ili elektronskim

putem.

 

D. Svaki član primiće glasački list na vreme kako bi isti bio vraćen pre završetka glasanja.

 

E. Nezavisni sudija postavljen na tu funkciju od strane Izvršnog odbora brojaće sve glasove i saopštiti

rezultate. Glasački listići biće čuvani u trajanju od dve godine nakon izbora i staviće se na uvid

zainteresovanim članovima Društva u toku sledeće IPMS Skupštine.

 

F. Kandidati za mesto Predsednika moraju dostaviti Izvršnom odboru listu od deset (10) potpisa

punoletnih članova IPMS Srbija koristeći zvanični izborni list Društva. Rok za dostavu potpisa biće

unapred najavljen.

 

G. Kandidati za druge pozicije moraju da dostave Izvršnom odboru najmanje osam (8) potpisa

punoletnih članova IPMS Srbija koristeći zvanični IPMS Srbija izborni list. Rok za dostavu potpisa biće

unapred najavljen.

 

H. Sa usvajanjem Statuta i izborom Zvaničnih lica član A iz ovog Dodatka prestaje da važi.

 

I. Posle završetka prvog izbornog ciklusa potrebno je izraditi poseban Pravilnik za održavanje

nacionalnih izbora u kome će biti regulisan sistem glasanja, a do njegovog usvajanja na snazi će biti

Dodatak 1 (članovi B do G)

DODATAK 2

Predlaganje amandmana Statuta i pravilnika Društva (kao ostalih pravilnika)

 

A. Svaki Punopravni član Društva može da dostavi predlog amandmana u obliku zvaničnog formulara

Društva za amandmane koji se može nabaviti od Izvršnog odbora.

 

B. Popunjeni formular se mora poslati na adresu Društva i mora biti doznačen u periodu od 01. jula do

31. decembra.

 

C. Odgovornost Predsednika Komiteta za izmene Statuta je da ispita sve predloge amandmana i da ih

predstavi Komitetu, Izvršnom odboru i članstvu na Nacionalnoj Skupštini.

 

D. Glasački list za glasanje o usvajanju amandmana mora biti objavljen u IPMS izdanju izmedu 01.

marta i 01. juna i mora biti dostupan na Nacionalnoj Skupštini. Svi glasački listići moraju biti poslati

na zvaničnu adresu Društva i doznačeni pre 01. septembra. Potrebno je da za usvajanje amandmana

glasa 15 procenata ili više glasača kako bi amandman bio usvojen. Ukupan broj glasova biće

odreden brojem članova koji su vratili glasački list.

 

E. Izvršni odbor postavlja nezavisnog sudiju koji je dužan da prebroji sve glasove i objavi rezultate. Ovi

rezultati biće čuvani dve godine i biće dostupni na uvid članovima udruženja na sledećoj Nacionalnoj

Skupštini. Rezultati će biti objavljeni na Nacionalnoj Skupštini i u sledećem IPMS izdanju. Izdanje

mora da sadrži rezultate glasanja i statut sa novim sadržajem (usvojenim amandmanima).

 

F. Statut mora biti objavljen jednom godišnje sa novousvojenim amandmanima u digitalnoj formi na

zvaničnom sajtu i u odgovarajucim publikacijama Društva.